Aansprakelijkheidsverzekeringen

Het kan iedereen overkomen: uit slordigheid of uit onwetendheid een fout maken. Maar wat als door die fout je zakenrelatie grote schade lijdt? Dan ben je wettelijk aansprakelijk en draai je op voor de kosten.

Waarvoor ben je verzekerd?

Je kunt aansprakelijk gesteld worden voor schade die veroorzaakt is door een van je producten of diensten of door je eigen handelen of dat van je medewerkers. De kosten waar je dan voor komt te staan, kunnen hoog oplopen: een flinke financiële strop. Een passende aansprakelijkheidsverzekering dekt u dit risico af.

Waarvoor aansprakelijk?

De belangrijkste risico’s voor bedrijven wat betreft aansprakelijkheid zijn:

 • Bedrijfsaansprakelijkheid
 • Werkgeversaansprakelijkheid
 • Aansprakelijkheid werkgever motorrijtuig
 • Productaansprakelijkheid
 • Milieuaansprakelijkheid
 • Beroepsaansprakelijkheid
 • Aansprakelijkheid brandschade

Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering
Als je of jouw medewerker door werkzaamheden schade toebrengt aan personen of zaken kun je aansprakelijk gesteld worden. De schadeclaim kan meevallen, maar ook zeer hoog oplopen.

Werkgeversaansprakelijkheidsverzekering
Als werkgever ben je aansprakelijk voor schade die je werknemer tijdens het werk lijdt en die het gevolg is van zijn werkzaamheden. Je kunt de aansprakelijkheid alleen afwenden als je kunt bewijzen dat je aan je zorgplicht hebt voldaan of dat de schade het gevolg is van opzet op bewuste roekeloosheid van je werknemer. Voorbeelden van werkgeversaansprakelijkheid zijn bedrijfsongevallen, maar ook beroepsziekten als rsi en schade door blootstelling aan gevaarlijke stoffen.

Aansprakelijkheidsverzekering werkgever motorvoertuig
Ook als een werknemer schade oploopt tijdens zakelijk gebruik van een motorvoertuig, kun je aansprakelijk gesteld worden. Een WEGAM verzekering (Werkgeversaansprakelijkheid Motorvoertuigen) biedt dan uitkomst.

Productaansprakelijkheidsverzekering
Als importeur, handelaar of detaillist kun je aansprakelijk gesteld worden voor schade ontstaan door een product dat je verhandelt. Ook als jou geen schuld treft, kun je met een claim geconfronteerd worden die in de papieren kan lopen. Het is niet altijd zeker of je de schade kunt verhalen bij de producent.

Milieuaansprakelijkheidsverzekering
Door brand in je bedrijf kunnen kwalijke stoffen vrijkomen die schade toebrengen aan omwonenden en het milieu. Dat kan tot enorme schadeclaims leiden. Vooral bedrijven waar gewerkt wordt met gevaarlijke stoffen lopen een groot risico.

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering
Bij de uitoefening van een zelfstandig beroep kan er wel eens iets mis gaan: nalatigheden, vergissingen, onjuistheden, gebrekkige adviezen of schending van intellectuele eigendomsrechten bijvoorbeeld. Deze risico’s kunnen verstrekkende gevolgen hebben in de vorm van hoge juridische kosten, schadeclaims en reputatieschade.

Aansprakelijkheidsverzekering brandschade
Aansprakelijkheid voor brandschade was lange tijd gekoppeld aan een bovengrens van 500.000 euro. De brandverzekeraar kon dit bij je opeisen als je aansprakelijk was. Maar sinds 1 januari 2014 gelden er nieuwe regels. Brandverzekeraars kunnen nu een uitgekeerde brandschade volledig op de veroorzaker verhalen. Je aansprakelijkheidsrisico is daarmee veel groter geworden. Als je bedrijf een grote brand veroorzaakt kan dat tot een miljoenenclaim leiden.

Advies

Iedere onderneming is anders en de aansprakelijkheidsrisico’s variëren dan ook van bedrijf tot bedrijf. Een ‘gewone’ aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB) is geschikt voor de meeste ondernemingen. Maar sommige bedrijfstakken kennen heel specifieke risico’s. Wij bespreken met je welke aansprakelijkheidsrisico’s je loopt en op welke manier jij je het beste verzekert.

De premie

De premie van een aansprakelijkheidsverzekering is onder meer afhankelijk van:

 • Het soort aansprakelijkheid dat je verzekert
 • De hoogte van het verzekerde bedrag
 • De omzet en/of de loonsom van je bedrijf
 • De werkzaamheden van je bedrijf
 • Het eigen risico